Die 27 Shotokan-Katas direkt


Kata

Taikyoku Shodan

Heian Shodan

Heian Nidan

Heian Sandan

Heian Yondan

Heian Godan

Tekki Shodan

Bassai Dai

Jion

Enpi

Hangetsu

Kanku Dai


Kanku Sho

Nijushiho

Tekki Nidan

Jiin

Sochin

Bassai Sho

Gojushiho Sho

Jitte

Gankaku

Unsu

Gojushiho Dai

Meikyo

Chinte

Tekki Sandan

Wankan

Stark


Kata Bunkai


Spezialform